Departament de Tecnologia. Curs 2019-2020
Tecnologia (1r ESO, 2n ESO i 3r ESO)
La nota d’un trimestre es la suma de: 50% de la nota de teoria + 25% de la de pràctiques + el 25% d’Eines TIC.
Per poder avaluar positivament a l’alumne/a cal que assoleixi el 40% de la competència treballada a la part de teoria.
Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació ordinària i extraordinària.

Criteris de recuperació de la 1a i 2a avaluació
– Els professors proposaren tasques personalitzades per cada alumne que tingui pendent la 1a o/i la 2a avaluació i l’alumne l’haurà d’entregar en el període fixat pel professor.
– Si l’alumne entrega les tasques, aconseguirà aprovar l’avaluació corresponent amb una qualificació de AS.

Criteris d’avaluació de la 3a avaluació
– La qualificació de les activitats realitzades es ponderarà en funció de la quantitat i la qualitat de la feines lliurades.
– En cap cas NO hi ha penalització a la qualificació. És a dir, només es podrà sumar mai restar.
– La 3a avaluació servirà per millorar la nota de la mitjana de la 1a i la 2a avaluació, en funció de les tasques entregades.

Qualificació final
– La qualificació final serà la mitjana de la 1a i 2a avaluació afegint la millora corresponent a la 3a avaluació.
– Si la qualificació final és de NA, l’alumne/a haurà de fer la recuperació durant el mes de juny.

Criteris d’avaluació de recuperació
– La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació de AS .

Tecnologia (4t ESO)

Criteris de recuperació de la 1a i 2a avaluació
– Els professors proposaren tasques personalitzades per cada alumne que tingui pendent la 1a o/i la 2a avaluació i l’alumne l’haurà d’entregar en el període fixat pel professor.
– Si l’alumne entrega les tasques, aconseguirà aprovar l’avaluació corresponent amb una qualificació de AS.

Criteris d’avaluació de la 3a avaluació
– La qualificació de les activitats realitzades es ponderarà en funció de la quantitat i la qualitat de la feines lliurades.
– En cap cas NO hi ha penalització a la qualificació. És a dir, només es podrà sumar mai restar.
– La 3a avaluació servirà per millorar la nota de la mitjana de la 1a i la 2a avaluació, en funció de les tasques entregades.

Qualificació final
– La qualificació final serà la mitjana de la 1a i 2a avaluació afegint la millora corresponent a la 3a avaluació.
– Si la qualificació final és de NA, l’alumne/a haurà de fer la recuperació durant el mes de juny.

Criteris d’avaluació de recuperació
– La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació de AS .
Informàtica. Programació (4t ESO)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.

Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació ordinària i extraordinària.

Respecte el 3r trimestre cal tenir en compte que:
– La qualificació de les activitats realitzades es ponderarà en funció de la quantitat i la qualitat de la feines lliurades.
– En cap cas NO hi ha penalització a la qualificació final. És a dir, només es podrà sumar mai restar.

Criteris d’avaluació de recuperació
– La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació de AS .
Tecnologia (1r Batxillerat)
Criteris de recuperació de la 1a i 2a avaluació
– Els professors proposaren tasques personalitzades per cada alumne que tingui pendent la 1a o/i la 2a avaluació i l’alumne l’haurà d’entregar en el període fixat pel professor.

3a avaluació
La 3a avaluació servirà per millorar la nota de la mitjana de la 1a i la 2a avaluació que es podrà incrementar fins a un 20%.

Qualificació final
Per al càlcul de la nota final de tecnologia industrial I es faran servir el següents percentatges:
– Primera avaluació: 40%
– Segona avaluació: 40%
– Tercera avaluació: 20%
Si aquesta mitjana és superior o igual a 5, l’alumne aprovarà. En cas contrari haurà de fer la recuperació.

Criteris d’avaluació de recuperació
La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació de 5.
Informàtica (1r i 2n Batxillerat)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.

Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació ordinària i extraordinària.

Respecte el 3r trimestre cal tenir en compte que:
– La qualificació de les activitats realitzades es ponderarà en funció de la quantitat i la qualitat de la feines lliurades.
– En cap cas NO hi ha penalització a la qualificació final. És a dir, només es podrà sumar (un màxim del 20%) mai restar .
Tecnologia (2n Batxillerat)
Qualificació final
Degut a l’estat d’alarma part del tercer trimestre es no presencial i les tasques s’estan realitzant en mode telemàtic a través de google classroom i amb una o dues videotrucades setmanals, per la qual cosa el pes de la tercera avaluació és menor que la primera i segona avaluació.

Per al càlcul de la nota final es faran servir el següents percentatges:
– Primera avaluació: 40%
– Segona avaluació: 40%
– Tercera avaluació: 20%

3a avaluació
Durant la tercera avaluació s’han treballat 3 unitats:
– Sistemes digitals
– Sistemes automàtics i de control
– Metrologia i normalització
En cap d’elles s’ha pogut realitzar una prova presencial, tot i que la primera unitat, sistemes digitals, es va treballar de forma presencial, les altres dues de forma telemàtica.
Durant les classes telemàtiques es proposen una sèrie d’activitats les quals tenen una data de retorn i es fa una devolució de l’activitat. En cas que les activitats s’entreguin fora de termini (sense causa justificada) la seva valoració és del 50% del seu valor nominal.
A més a més, durant la setmana de proves finals de 2n de batxillerat es realitzarà una prova de tecnologia industrial II amb els continguts del tercer trimestre.
Per al càlcul de la nota de la tercera avaluació es tindran en compte els següents percentatges:
Activitats: 50%
Prova final: 50 %

Instruccions prova 3a avaluació
Dia i hora de la prova:  dimecres 13 de maig de 13:00 a 14:30
Tipus de prova: escrita, telemàtica
Unitats que s’avaluen:
– Sistemes digitals
– Sistemes automàtics i de control
– Metrologia i normalització
Convocatòria: Els alumnes hauran d’entrar al google classroom de tecnologia industrial II i connectar-se al meet del mateix classroom a les 13:00. Quan tots els alumnes assistents a la prova estiguin connectats es publicarà el document.
Aspectes a tenir en compte:
Durant la prova els alumnes han d’estar connectats al meet, han d’estar visibles (cara)  i amb micro obert. En cas que algun alumne no disposi de càmera i/o micro ho ha de comunicar al professor prèviament.
Hi hauran 3 models d’examen diferents que es repartiran/publicaran de forma aleatòria als alumnes.
Els enunciats es publicaran al classroom però s’han de desenvolupar en paper (bolígraf, llapis, retoladors…..). Per la qual cosa els alumnes han de tenir preparat el material abans de la prova.
Es pot fer servir calculadora per realitzar els càlculs, però en cap cas es pot fer servir cap dispositiu electrònic ni físic (llibres, apunts…..) com ajuda durant la prova. Si es detecta alguna anomalia el professor pot anular la prova a l’alumne implicat.
Els alumnes no poden parlar (tampoc chats escrits)  entre ells ni amb terceres persones. La comunicació durant la prova només pot ser amb el professor. Si es detecta alguna anomalia el professor pot anular la prova a l’alumne implicat.
La entrega de la prova es farà dins del termini establert (mateix dia, màxim 14:30), no es poden fer entregues posteriors, sense causa justificada.
Entrega de la prova:  Quan l’alumne acabi la prova ha de fer una fotografia (amb bona resolució) de tots els fulls utilitzats a la prova i penjar-les a la tasca del classroom corresponent, en cas de problemes per penjar-la al classroom es poden enviar per correu electrònic al professor.
Material durant la prova: (s’ha de tenir preparat abans de començar la prova)
Fulls de paper (4 fulls blancs o quadriculats )
Material per escriure (bolígraf, llapis, goma, retoladors…..)
regle, escaire, cartabó…
Calculadora.
Dispositiu per fer foto i enviar (només al final de la prova!!)

Els comentaris estan tancats.