Departament de Tecnologia. Curs 2020-2021

Tecnologia 1r, 2n i 3r ESO

ESOPART TEÒRICAPART PRÀCTICACARPETA DE TREBALL
1r60%30%10%
2n60%30%10%
3r60%20%20%
Nota: L’assignatura no pot ser avaluada en cas que la nota numèrica corresponent a la part teòrica sigui inferior a 3 punts.

Nota: Com a conseqüència de la Pandèmia actual, l’institut no pot prestar material a l’alumnat. Això implica que els alumnes de 2n d’ESO hauran de portar de manera obligatòria els estris de dibuix, escaire, cartabó, regle i compàs, per poder dur a terme les feines proposades a classe.

Batxillerat

BATXPART TEÒRICAPART PRÀCTICA
1r90%10%
2n100%
Nota: La qualificació del curs s’obté calculant la nota mitjana dels tres trimestres.
Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)
Recuperació cursos anteriors:
La recuperació de l’assignatura de Tecnologia de cursos anteriors, a 1r, 2n i 3r de l’ESO, serà  mitjançant l’entrega d’un dossier que el professor lliurarà a l’alumne/a. Aquesta recuperació es farà durant el primer trimestre.

Recuperació de l’assignatura durant el curs (de 1r a 4t d’ESO)
Quan un alumne/a no ha superat un trimestre, té l’opció de recuperar-lo el trimestre següent. La manera com recuperar-lo ho determina el professor de la matèria.
Informàtica. Programació (4t ESO)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.

Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació ordinària i extraordinària.

Criteris d’avaluació de recuperació
– La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació de AS .
Tecnologia (1r Batxillerat)
Criteris de recuperació de la 1a i 2a avaluació
– Els professors proposaren tasques personalitzades per cada alumne que tingui pendent la 1a o/i la 2a avaluació i l’alumne l’haurà d’entregar en el període fixat pel professor.

Criteris d’avaluació de recuperació
La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació de 5.
Informàtica (1r i 2n Batxillerat)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.

Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació ordinària i extraordinària.

Respecte el 3r trimestre cal tenir en compte que:
– La qualificació de les activitats realitzades es ponderarà en funció de la quantitat i la qualitat de la feines lliurades.
– En cap cas NO hi ha penalització a la qualificació final. És a dir, només es podrà sumar (un màxim del 20%) mai restar .

Els comentaris estan tancats.