Departament de Tecnologia. Curs 2023-2024

Tecnologia 1r, 2n i 3r ESO

ESOPART TEÒRICAPART PRÀCTICATIC
1r50%25% 25%
2n50%25% 25%
3r50%25% 25%
Nota: L’assignatura no pot ser avaluada en cas que la nota numèrica en qualsevol de les parts sigui inferior a 3 punts.

Batxillerat

BATXPART TEÒRICAPART PRÀCTICA
1r90%10%
2n100%
Nota: La qualificació del curs s’obté calculant la nota mitjana dels tres trimestres.

Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)
Recuperació de l’assignatura durant el curs (de 1r a 4t d’ESO)
Quan un alumne/a no ha superat un trimestre, té l’opció de recuperar-lo el trimestre següent. La manera com recuperar-lo ho determina el professor de la matèria.
Programació i disseny Web (4t ESO)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.

Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació final.

Criteris de recuperació
– La recuperació consistirà en la realització d’un dossier personalitzat que inclogui la part de l’assignatura suspesa. Si aquest dossier es fa correctament, l’alumne/a aprovarà la matèria amb una qualificació d’AS .
Robòtica (1r Batxillerat)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.
Tecnologia Industrial (1r i 2n de Batxillerat)
Criteris de recuperació de la 1a i 2a avaluació
– El professor avaluarà amb una prova les avaluacions pendents.
Programació (1r i 2n Batxillerat)
La matèria és acumulativa. La nota de la 3a avaluació és la nota final de curs i sobreescriu totes les anteriors.

Hi ha la possibilitat de recuperar a l’avaluació final.

Els comentaris estan tancats.